Poznaj projekt planu dla ogrodów działkowych w rejonie ul. Kinowej

Od 4 kwietnia do 8 maja b.r. trwa wyłożenie projektu planu w rejonie ul. Kinowej cz. I. Do 29 maja 2018 r. złóż uwagi do projektu planu do Prezydenta m.st. Warszawy, za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego.

Pamiętaj, by zgłosić uwagi na piśmie, osobiście lub pocztą. Formularz do zgłaszania uwag znajduje się na stronie dotyczącej wyłożenia planu.

Dostępna tu prezentacja jest streszczeniem zapisów planu miejscowego.

Pełny tekst i rysunek planu dostępne są na stronie dotyczącej wyłożenia planu.